Bouwfysische berekeningen

NTA8800 berekening

Voor alle nieuwbouw, zowel woning- als utiliteitsbouw, geldt dat aanvragen van de omgevingsvergunning sinds 1 januari 2021 moeten voldoen aan de eisen voor bijna energieneutrale gebouwen (BENG). De berekening van de energieprestatie-indicatoren van nieuwbouw, maar ook bestaande bouw, vindt plaats met de bepalingsmethode NTA8800.

Ventilatieberekening

Bepalen en toetsen van de benodigde ventilatiecapaciteit voor de verschillende ruimtes voor het volledige nieuwbouwcomplex om het concept aan de vereiste normen te laten voldoen. Het onderzoek wordt uitgevoerd conform de vigerende eisen van het Bouwbesluit.

Daglichtberekening

Toetsen van de geplande daglichttoetreding van de ruimtes in de nieuwbouw aan de overeenkomstige eisen van het Bouwbesluit. de berekeningsmethode is geheel volgens NEN2057.

Gebruikersoppervlakte/verblijfsgebied

Toetsen van de geplande verhouding tussen gebruiksoppervlakte en verblijfsgebied overeenkomstig de eisen van het bouwbesluit en NEN2580.

Geluidsbelasting op de gevels

Op basis van de door de gemeente/opdrachtgever aangeleverde verkeersintensiteit wordt een rekenmodel voor het akoestische wegverkeerslawaai opgesteld. Door middel van dit rekenmodel wordt de geluidsbelasting op de gevel bepaald. De berekeningen worden uitgevoerd conform de standaard rekenmethode II uit het “Reken- en Meetvoorschrift Wegverkeerslawaai 2002”.

Geluidwering gevels

Het vaststellen van de wettelijke eisen. Inventarisatie van de geluidgevoelige verblijfsruimtes en verblijfsgebieden. Bepalen van de benodigde geluidwering op basis van de eisen uit het Bouwbesluit.

Nagalmtijd

Door ons bureau wordt een advies verstrekt met betrekking tot de toe te passen materialen ten einde te voldoen aan de gestelde eisen aangaande de nagalmtijd.

Interne geluidwering akoestiek

Door ons wordt een advies verstrekt met betrekking tot de samenstelling van de scheidende wanden, vloeren en aansluitdetails ten einde te kunnen voldoen aan het Bouwbesluit.

Interne geluidwering – installatiegeluid ten gevolge van installaties

In verblijfsruimten mag het karakteristieke geluidsniveau ten gevolge van (gebouwgebonden) installaties niet te hoog zijn. De richtlijnen variëren van 30 dB(a) voor verblijfsgebieden tot 70 dB(A) voor industriële ruimten. De technische installatie, het leidingsysteem en scheidingsconstructies van de ruimte van de werktuigbouwkundige installaties (of van verderop gelegen ruimtes) worden getoetst aan in onderling overleg vast te stellen eisen.

Onze diensten